Publicerad: 2013-09-26

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln

ܦܘܢܝܐ

DEBATT

ܒܥܽܘܬܳܕܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܬܽܐܘܡܰܐ ܐܳܘܕܳܘ ܟܬ݂ܺܝܒ ܗܳܟ݂ܰܢ܇ ܗܰܘ ܕܐܶܫܟܰܚ ܠܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܟܳܬ݂ܽܘܒܽܘܬ݂ܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܣܥܰܪ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܫܳܘܶܐ ܠܩܽܘܠܳܣܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ. ܘܐܶܢ̇ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܢܰܣܶܐ ܕܢܶܥܛܶܐ ܘܢܶܠܚܶܐ ܠܗܳܕܶܐ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬ̣ܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܠܰܘܛܬ̣ܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ.

ܡܝܰܩܪܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܐܳܘܙ ܟܳܬ̣ܶܒ ܕܒܶܝܬ̣ ܐܰܪ̈ܟܰܘܗ̱ܝ ܡܠܶܝܢ ܘܰܚܒܺܝ̈ܫܳܢ ܒܣܳܦܪܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܘܰܣܦܰܪ ܡܶܠ̈ܶܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܣܳܟ̣ ܣܳܟ̣ܺܝܢ ܟܶܫܠܳܐ، ܡ̣ܶܢ ܟܬ̣ܺܝܒܬܶܗ ܡܶܬ̣ܚܰܘܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܣܦܺܝܪܳܐ. ܒܡܰܩܪܚܳܢܽܘܬܑ̣ܶܗ ܡܕܰܡܶܐ ܘܰܡܦܰܚܶܡ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܥܰܡ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܡܰܝܰܐ ܐܰܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܡܰܝܰܐ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ̣ ܫܰܦܺܝܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܐܺܝܬ̣ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܢܕ̈ܘܳܝܶܐ ܐܠܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܢ ܕܐܺܝܬ̣ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳ̈ܝ̈ܳܬ̣ܳܐ، ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܒܰܠܗܺܝܩܽܘܬ̣ܳܐ ܐܶܢ ܕܰܢܦܰܢܶܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܘܰܒܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ.


ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܐܶܢ ܚܶܠܩܰܐܗ̱ܘ ܕܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ ܐܺܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܚܰܕ ܚܰܒܪܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܦܳܪܶܣ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܐܰܘ ܪܶܢܝܳܐ ܥܰܠ ܕܰܦܳܐ ܕܰܡܓܰܠܬ̣ܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ ܡܶܚܕܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܐܳܘܙ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܫܳܘܚܺܝܢ ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪܕܪ̈ܶܐ ܒܐܽܘܪܚܗܽܘܢ ܘܨܳܦܚܺܝܢ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܣܳܗ̇. ܠܐܳ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ̣ ܠܗܽܘܢ ܝܽܘܬ̣ܪܳܢܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܢܠܰܝܬܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ، ܐܳܘ ܕܰܟܒܰܪ ܐܶܫܬܰܘܕܰܘ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܥܰܕܪܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܒܡܶܬ̣ܥܰܛܝܳܢܽܘܬ̣ ܐܳܬ̣ܘܳ̈ܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܕܶܝܢ ܥܳܝܩܳܐ ܚܰܩܠܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܚܳܣܡܺܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܳܬ̣ܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܡܢܰܣܶܝܢ ܕܢܶܦܪܣܽܘܢ ܪ̈ܶܢܝܰܝܗܽܘܢ ܒܐܳܬ̣ܘܳ̈ܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ؟


ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬ̣ܕܰܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܳܟ̣ܰܢ ܣܦܺܝܪܳܐ ܘܝܰܠܺܝܦܳܐ ܕܟܳܬ̣ܶܒ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܕܰܟܺܝܠ  ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ ܒܚܳܫܽܘܒܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܳܦܶܢ ܕܐܺܝܬ̣ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܟܳܢܽܘܬ̣ܳܐ  ܡ̣ܶܢ ܡܶܬܚܳܐ  ܕܝܰܬܺܝܪ ܕܡ̣ܶܢ ܕ15 ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܰܢܩܰܕܶܐ ܘܕܰܢܪܰܟܶܒ ܐܶܢܶܝܢ ܒܚܳܫܽܘܒܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ، ܐܶܠܐ ܠܰܬܘܰܚܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ̣ܚܰܘܶܐ ܕܐܺܝܬ̣ ܠܶܗ ܗܶܢܝܳܢܳܐ ܠܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܒܳܪܝܳܐ ܐܳܬ̣ܳܐ ܕܫܽܘܐܳܠܳܐ ܠܘܳܬ̣ܝ. ܟܳܬ̣ܶܒ ܕܶܝܢ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܡܰܪܕܽܘܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܡܰܨܝܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܢܝܰܩܰܪ ܠܡܰܪܕܽܘܬ̣ܳܐ ܕܠܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ؟ ܒܳܬ̣ܰܪܟܶܢ ܣܳܬܰܪ ܘܥܳܫܶܩ ܠܰܢ ܕܕܳܒܩܺܝܢܰܢ ܢܰܦܫܰܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܘܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܕܐܳܦ ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܒܺܝܪܺܝܢ ܒܡܰܪܕܽܘܬ̣ܳܐ ܘܳܒܡܰܟ̣ܬܰܒܙܰܒܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ. ܡܳܢܳܐܗ̱ܝ ܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬ̣ܐ ܕܠܳܐ ܐܳܬ̣ܘ̈ܬ̣ܳܐ؟


ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܠܰܡܒܰܚܢܳܢܳܐ ܘܦܳܪܽܘܣܳܐ ܔܰܐܢ ܕܒܶܝܬ̣ ܨܰܒ̣ܳܥܶܐ܇ ܐܰܪܰܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܒܒܶܝܬ̣ ܨܰܘܒܳܐ ܕܐܽܘܦ݁ܨܰܠܰܐ ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܠܶܫܳܢܳܐ ܡܺܝܬ̣ܳܐ ܐܰܘ ܟܬ̣ܺܝܒܬܳܐ ܘܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܝܽܘܬ̣ܪܳܢܳܐ، ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܦܪܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܥܰܬܺܝܪܬܳܐ ܟܬ̣ܺܝܒܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܝܰܩܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܶܝܢ؟

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܰܢ̱ܬ ܘܚܰܒܪ̈ܰܝܟ ܕܬܶܚܙܽܘܢ ܟܡܳܐ ܦܫܺܝܩ ܘܕܰܠܺܝܠ ܠܡܶܟܬ̣ܰܒ ܐܰܝܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܒܳܥܶܝܢܰܢ ܒܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ ܕܺܐܝܬ̣ܰܝܗܶܝܢ ܚܽܘܬ̣ܪܰܢ ܘܢܶܨܚܳܢܰܢ ܗܳܐ ܟܳܬ̣ܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓ̣̈ܳܡܶܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘܶܝܕܳܝܳܐ. (ܝܳܘܓ ܐܽܘܢܕܪܰܪ ܒ̣ܰܪܦܽܘܪ ܐܽܘܢܕܰܪܒ̣ܺܝܣܰܐܪ ܡܰܢ ܣܺܝܪܺܝܣܟܰܐ ܣܦ̇ܪܳܟܶܬ ܦ̇ܳܐ ܐܽܘܦ̇ܨܰܠܰܐ ܐܽܘܢܺܝܒ̣ܶܪܣܺܝܬܶܬܶܬ؟ ܦܳܪ ܐܰܬ ܕܶܬ ܐܶܪ ܐܶܬܬ ܕܳܘܬܬ ܣܦ݁ܪܳܟ ܐܶ‏ܠܠܶܪ ܦܳܪ ܐܰܬ ܕܶܬ ܐܺܝܢܢܶܗܳܠܠܶܪ ܓܰܡܡܰܠ ܠܺܝܬܶܪܰܬܽܘܪ؟)  ܒܳܬ̣ܰܪܟܶܢ ܟܳܬ̣ܶܒ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܒܳܬ̣ܰܪ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ؟ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܐܶܢ ܕܬܶܬ̣ܒܩܶܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡܣܺܝܡܳܢܺܝܬ̣ܳܐ ܒܥܺܕ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܠܺܝ̈ܦܶܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܝܳܬ̣ܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ ܒܓ̣ܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܰܢ ܕܛܳܒ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̣ ܕܢ̣ܶܗܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܬܺܝܪ. ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܡܰܕܪܰܫܬܳܐ ܐܳܠܨܳܝܬܳܐ ܘܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬ̣ܶܝܗ̇ ܗܺܝ ܐܺܝܩܰܪܬ̣ܳܐ ܘܒܰܝܬܳܐ ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܕܠܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܝܰܨܺܝܦܽܘܬ̣ܳܐ ܠܡܺܐܠܰܦ ܠܳܐ ܝܳܠܶܦ.

ܚܢܰܢ ܟܡܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܝܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܝܳܪܬ̣ܽܘܬ̣ܰܢ ܐܰܒܳܗܳܝܬܳܐ ܘܡܶܢ ܕܰܠܡܶܟܬ̣ܰܒ ܒܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ ܕܝܺܪܶܬ̣ܢܰܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡ̣ܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ̣ܰܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܘܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܢܺܐܚܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܝܳܨܦܺܝܢ ܠܡܶܟܬ̣ܰܒ ܘܰܠܡܶܦܪܰܣ ܒܐܳܬ̣ܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬ̣ܳܐ.

ܚܳܬ̣ܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܺܝܠܺܝ̱ ܒܒܽܘܓܳܢܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܣܳܡܶܗ ܬܠܺܝܬ̣ܳܝ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕܳܘܠܰܐܒܰܢܺܝ.


ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܩܢܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ̣ ܒܰܙܒܰܢ ܕܣܰܓܺܝ ܠܒܺܝܒܺܝܢ

ܕܫܰܒܚܽܘܢܝ̱ ܘܦܰܪܣܽܘܢܝ̱ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬ̣ܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ.

ܕܥܰܒܕܽܘܢܝ̱ ܪܺܝܫܳܐ ܘܬܳܓ̣ܳܐ ܡܫܰܡܗܳܐ ܠܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ.

ܥܕܰܡܳܐ ܕܟܶܢܫܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܘܳܬ̣ܳܐ ܒܺܝ ܗܘܰܘ ܪܳܬ̣ܡܺܝܢ.


ܒܺܝ ܐܶܬ̣ܡܰܬ̣ܚܰܬ̣ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܘܟܽܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܺܝܢ.

ܘܰܡܠܽܘܐܳܐ ܗܘܺܝܬ̣ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܟܽܠ ܝܽܘܬ̣ܪ̈ܳܢܺܝܢ.

ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܘܰܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܫܶܡܝ̱ ܡܶܢܝ̱ ܡܰܗܡܢܺܝܢ.

ܠܰܓܡܳܪ ܫܰܒܩܽܘܢܝ̱ ܘܒܰܛܺܝܠܳܐܺܝܬ̣ ܒܺܝ ܠܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ. ܘܫܰܪܟܳܐ


ܥܰܡ ܫܠܳܡܰܝ̈ ܘܐܺܝܩܳܪ̈ܰܝ ܓܰܒܪܳܐ

Gevriye Meytap

 

läsarna kommenterar...

Neshro Barmano 131003 - 19:47

OBS! Fick frågan om jag skrivit ett inlägg i denna debatt, vilket jag absolut inte gjort. Det vore lämpligt om deltagare som kommenterar i Hujådås kommentarsfält även skriver sina riktiga namn.

Jan Beṯ-Şawoce 131003 - 11:13

Aẖnone, Šroloyo, ëno kmëstacmalno i alfaba latini d Toxu Qorena. Ucdo ǧer mena iḏëcto layto. Bi sëbbe dë kṯëwli biyya, haṯe iḏico b kul dëkṯo. Bëṯër simo cal iḏe d linguist, haṯe muhimyo ǧalabe. Ëno bu zabno ẖaroyo mašfarli ëšmo biyya. W frësli kṯowe w heš këmẖaḏarno lu froso. U kritik d komër u Yusëf, hawi mqabël du ẖarf latini w du lišono şurayt… Am more du kritik, lë maqbewolle lišono ǧer mu urhoyo d kit lišono. Ucdo bu zabno ẖaroyano bdalle am more du kritik d maqbëli u şurayt ste lišonoyo bas këmmi: Këṯwinale b ẖarf catiqo. Kṯawulle! Yacni i masale d kit masale bayn l modern w l catiqoʹyo. Ëno këmdafacno cal u modern!

Josef Öz 131002 - 21:57

Kul ḫa menan bšëkkël ko koṱu u surayt. Haṱe ko saymole zaḫme dḫa qore u mede dnoše ḫreno kṱule. Mawxa klozamlan šëkkël dkowe norm gawonoyiṱ. U Jan Beṱ-Ṣawoce ko mhalëx cal u norm du Mawtbo Celoyo da Madëršoṱo du Swed (Skolöverstyrelsen) dmawfaqwayle ba 1983. I tarmiṱaṱe qayëṱla kritik me hënna. Ko samno tahmin, bšuḫlofo nacimo w durošo karyo gqudro i alfabaṱe xëdmo u lešonmayḓan w maxëlṣole la dore doṱe. Hežnu kiban dhowina more dmarduṱo modern. W dlo, mën čara konkret kit?

Jan Beṯ-Şawoce 131002 - 00:47

Ḫwarṯo Ninwe, Abadan zëcṯo më mede lëwelëx … Kul darbo yarixo kbode cam dawse nacëmto. Këmarno hat xëd claymṯo sëm “qrayto”, harke. Kul ẖa d kit b lebe d cowëd gëd oṯe, d layto b lebe, mën d saymët lë koṯe. An noše d këbci, latyo šarţ d howën yaḏoce bu lišono … haka kit bu lebo ẖubo, haṯe ucdo kmakfiyo. Ucdo këtlan hawxa gërub. 13 bu yarẖano gëd laymina b Berlin. Tre yawme gëd mnaqšina u šëwolo du ortografi lu şurayt; ẖarf catiqo w ẖaṯo. Hawilan zawno kcëwdina cam ẖḏoḏe. Kiban harke saymina cwodo ẖreno. Xëd mërli, haka kit iboco, ëno ẖaḏirono.

Jan Beṯ-Şawoce 131001 - 14:07

Aẖnone, Zawno yarixo, kcëwadno w kfërasno b şurayt. Ucdo b iḏi këtli u kṯowo d “Alice i underlandet” [Alis bu cëlmo dac cojube w dat tantelat]. Këmarno laf i ẖarayto di šato gëd komël. Hano b ẖarf latini sëmli, lašan kul nošo d qodër qurele. Haka kit nošo d samle b ẖarf mqadšo, ţër mawḏacli. Këmarno u zabno fayët … han naqla yëlfina nuẖtina mu teori lu praktik, yacni mu mamro mqadšo lu praktik mqadšo, aw hatu mën këmmitu?

Ninveh 131001 - 12:58

Ahunono Jan Beth-Sawoce// Tavdyoto lihaymonuthaydoch mkabel didi, elo ono latno hadurto dmaytono havcho fusqono av davse havcha rabto. Kutli iqoro labnaye di'umthaydan dkutte mavdconutho bihaklo duleshono. Kibi mdachlono bsuvelo havir dkutne pedagiqoye av praktikoyo, aydarbo havcha shuole gudnuhti luhvoyo beynducamo. Hano kudruno, elo shuolo havcha ulsoyo, ahuno Jan, kutli bocutho me'myakre malfone, ach Gabriel Afram, Eliyo Dere, Augin Kurt Haninke vastar cam mdabrone kashhire bnayo dumtho bitavditho, men cito. Hano khusyalle ulsoyo, abnayo diumthaydan kashire shorun havcha shuolo cam u camo, chud murvayli mekum. Hate ihsaytaydiyo uiqoro uhubo lkulchu ahay drohume ufalohe di'umthaydan othurayto.

Jan Beṯ-Şawoce 130930 - 22:12

Aẖnone, Haka kit iboco d saymina mede cam ẖḏoḏe, ëno ẖa ẖaḏiro dë mcawanno, haka i fëkra di Ninwe ẖëzyolxun mnasabto. Ninwe, d rëẖmët d maydët hawxa dawse d saymina mede, harke kul ẖa d roẖëm ţër mawḏëc ëšme. Ëno u adresayḏi betsawoce@live.com´yo. Gëd nuţarno xabro mënayxun. Hawxa kayiso kẖuzetulle?

Ninveh 130930 - 16:17

Jag anser att en styrelse/kommitte bestående av kunniga och intresserade assyrier i första hand borde tillsättas som gäller språkfrågan. Därefter om man ser ett behov av att gå vidare kan kommitten besluta om det. Samtidigt tycker jag att även folket ska kunna få möjlighet att säga vad de tycker, det innebär att det bildas små undergrupper till denna kommitte, som tillsammans med folket tar fram det som man tycker skulle passa. Det är en del bollande, men i slutändan tror jag att det blir något bra.

Jan Beṯ-Şawoce 130930 - 15:09

Aẖnone, Kit maṯlo komër: Kmëžǧëlina mëdone zëd mitaqayḏan … Šroloyo, harke u mede d këbcina, cal kef diḏan këmminale, šafiro, ẖalyo … Hani, kamţenalle l dukṯayye aw ksayminalle? Yacni i naqla ẖa d omër mede, klozëm d samle ste w dlo mën macna këwela harke bu nëqošo? Më meqëm ste mërli, ucdo naqla ẖreto gëd ducarno umarno, harke aẖna heš nëqošo d lišono lë mabdelan … Mena u lišono d këmmina acle “lišono” hano mën lišonoyo, maḏco latlan!.. Yacni cal lišono miṯo kmëžǧëlina aw cayošo, latlan maḏco. Mawxa këmarno, dabara d Ḫuyoḏo. kiba d saymo calaqa cam univarsita, d cëzmo yaḏoce d lišono, harke d maẖkallan, lišono catiqo mënyo? Ḫaṯo mënyo? Saǧ mënyo? Miṯo mënyo? Balki hawxa howe ëšmo d fëhëm gabayna. Mën këmmitu?

Ninveh 130930 - 09:44

Mycket intressant diskussion, samtidigt visar det en del var vi står i språk-frågan/kunskaper. Vi skulle inte använt oss av de latinska bokstäverna eller svenska om vi hade komplett assyriska och utvecklad IT(info-teknologi) med oss i bagaget. Här visar det våra begränsningar, våra barns och ungdomars begränsningar i användandet och förståelsen av vårt modersmål assyriska. Jag tycker att det ska bildas någon slags styrelse/språkvetenskap, som just sysslar med dessa frågor. Vad som är viktigast och hur vi ska gå vidare med språkfrågan. Finns det allternativ för snabb inlärning av vårt språk. Det finns mycket bra teknologi idag, man kan animera bilder och sätta text, ord och betydelse på dessa. Bara de personerna som har dessa kunskaper träder fram och tillsammans med assyriska forskare/språkvetare går vidare för att språket ska komma ut till folket, hem till folket genom olika sätt och kanaler.

Danho 130930 - 03:40

de flesta av oss "yngre" kan bokstäverna och hur de uttalas men problemet är innebörden och att det ofta krockar med den talande assyriskan behåll bokstäverna och allt men skriv det i talform eller är det tabu enligt alla internet/språk legosoldater det jan b s håller på med är en lösning konkret MEN enligt min mening inte den rätta vägen.

Jan Beṯ-Şawoce 130929 - 23:54

Aẖnone, këmarno kowe kayiso, ẖa d qore w fohëm be ax xabre aykone yatiwe. Iḏa bas ẖiyoro gëd ẖayrina, aw … bu malqëţono gëd luqţina xabre d kubcina, i naqlayo i masale gëd nëẖto l darǧo d “mërli w mërlox” aw bi siyase d këmmi “polemik". Mi badaye hawxa iboco lawili w latli. Sahmo rabo, harke an naqoše maqlaḏḏe meẖayye bu ideoloji citonoyo w këmnaqši. Këmmi: Lišono mqadšo! Ḫarf mqadšo! Bas bi kṯawto, qëdošo lo lawo w lo lawo latte. Lišono şurayt, bu tarix i cito kalyo b foṯe klayto siyasi. Lë ţrela d mëkṯëw, mẖaramla d mëkṯëw, mancela d mëkṯëw. Cayni mede sëmla l Ḫuyoḏo. Hano xaţ siyasiyo, bi siyase këtla ëšmo … Ǧer mënayna, man ţër mëstacmël u ëšmo siyasi d këtle? Ëno hano sëmli. Zëd zaţan cayboyo d misëm, acmayxu b naqla ẖḏo cayboyo d cubarno b hawxa xabre. Haka haṯe lë fahëmitulla, zëd mawxa, harke ẖaq latli!

Saume 130929 - 21:39

ܠܚܒܪ̈ܐ: ܢܫܪܐ،ܝܘܣܦ،ܐܝܕܢܬܝܬܬ،ܫܝܢ، ܐܦܪܐܡ، ܓܐܢ ܕܒܝܬ ܣܘܥ̈ܐ، ܣܘܪܝܬ ܘܠܚܘܪܬܐ ܢܝܢܘܐ ܚܢܐܢ ܐܟ ܐܬܘܪܝ̈ܐ ܣܘܪܝܝ̈ܐ ܐܪܡܝ̈ܐ ܘܣܛܪ ܘܫܪܟܐ ܒܩܕܡܐܝܬ ܠ̈ܫܢܐܢ ܡܛܘܠ ܥܡܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܘܒܫܡܗܐ ܕܝܠ̈ܐ ܡܝܕ̈ܥ. ܥܠ ܗܕ̈ܐ ܐܬܘܢ ܟܬܒܘܢ ܒܠܫܢܝܟܘܢ ܠܚܕܕ̈ܐ ܘܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܠܐ ܗܘܝܬܘ ܟܘܫܠܐ ܠܦܠܝܓ̱ܬܐ ܬܘܕܝ ܣܓܝ ܒܫܘܒܗܪܐ ܪܒܐ ܒܬ̱ܪ ܡܢ ܠ.ܫܢܝ̈ܐ ܒܥܘܡܪܐ ܝܠܝܦܢܐ ܠܫܢܝ ܣܘܪܝܝܐ!!! ܨܰܘܡ̈ܐ ܕܒܶܝܬ ܐܶܓ̱ܳܐ

Josef Öz 130929 - 14:01

Till Neshro. Faktum kvarstår att dylika tillmälen är osakliga och verkar skadligt på debattklimatet utan att föra språkfrågan en mikrometer framåt. Däremot bäddar för att folk gräver ner sig i skyttegravar. Vad gott kommer av det?

Neshro 130928 - 22:47

Konstigt att ni inte förstår vad han menar, det står tydligt att han menar Hujådås embargo och kyrkans politik, inte personerna i denna debatt. Läs noggrant. Och han har rätt. Men Hujådå börjar sakta öppna upp sig, även om man inte nått hela vägen fram. Även vissa unga upplysta kyrkomän börjar mjukna upp.

Josef Öz 130928 - 20:18

Till Jan BS. Jag känner till ditt engagemang för assyriska och du har verkligen kämpat hårt. Du förtjänar en eloge. Men samtidigt är det viktigt att hålla en hyfsat debattklimat. Att kalla debattörer som inte delar din uppfattning för fascister låter mycket konstigt och för debatten i fel riktning. Fascismen var en politisk rörelse skapad av Mussolini 1921. Så vitt jag vet har denna ideologi inte någon särskild åsikt i lingvistiska frågor varken italienska eller assyriska. Därför är jämförelsen lika osaklig som orättvis. Det minner bara om kalla krigets dagar då det var ett favorit uttryck hos diverse extrema vänsteranhängare som kallade alla som inte delade just deras åsikter för fascister. Lämna gärna slagordsmentaliteten på historiens skräphög och bidra till en konstruktiv debatt istället.

Josef Öz 130928 - 19:53

Till Meytap. Jo, jag beskrev motståndet mot modernisering av assyriska som att vi klamrar oss fast vid något som inte längre är i bruk. Jag tycker att det är en träffande beskrivning och jag står för det. Jag är ingen nationalromantiker, utan försöker lära mig av historien men är realist, lever i nuet och blickar framåt. Den väg som assyriska hittills har vandrat är jag övertygat om att den leder till dess undergång. Därför vill jag med öppet sinne söka olika lösningar för att rädda vad som räddas kan - därav de två alternativ jag nämnt förut. Du skrev ditt inlägg med ny assyriska, men med det gamla alfabetet. Jag utgav en liten skrift 1987 utifrån denna linje, men jag mötte hårt motstånd. Hur många ungdomar har då inte gått miste om att lära sig god assyriska sedan dess? Nu är jag faktiskt osäker på om ett sånt steg räcker. Frågan nu är om det gamla alfabetet är en framgångsfaktor eller black om foten på oss? Tål att fundera på.

Gevriye Meytap 130928 - 13:56

ܡܝܰܩܪܐ ܝܘܣܦ ܟܐ ܛܳܠܰܒ ܐܢܐ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܐܶܢ ܬܒܺܝܪ ܠܶܒܳܟ ܥܰܠ ܗܘ ܦܘܢܳܝܐ . ܠܐ ܛܳܥܰܬ ܕܶܟܬܽܘܠܳܟ ܕܒܰܣ ܙܳܠܩܝܢܰܐ ܢܰܦܫܰܝܕܰܢ ܒܗܘ ܡܶܕܶܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܗܰܬܝ ܦܰܗܶܡ ܢܐ ܠܰܗ ܡܶܢܳܟ ܕܠܐ ܦܰܐܝܺܫ ܟܘܒܥܰܬ ܕܡܶܬܚܫܚܺܝܢܰܐ ܒܐ ܐܘܬ̣ܘܳܬܰܝܕܰܢ ܐ ܣܘܪ̈ܝܳܝܐ، ܐܳܦ ܕܶܝܢ ܟܐ ܟܶܬܒܰܬ ܕܡܰܐܶܠ ܠܺܝ ܡܗܺܝ ܐܽܘܣܺܝܝܰܐ ܕܗܘ ܢܘܩܫܐ ܐܶܢ ܕܩܳܪܰܐ ܐܰܬ ܐܰ ܟܬܺܝܒܬܰܝܕܺܝ ܒܙܘܗܳܪܐ ܓܶܕ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܕܗܘ ܣܬܽܘܪܝܰܝܕܺܝ ܥܰܠ ܦܝܳܫܐ ܘܐܰܡܺܝܢܽܘܬ̣ܐ ܕܐܳܬܘ̈ܬܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬܐ ܝܐ. ܘܒܗܽܘ ܦܽܘܢܳܝܰܝܕܽܘܟ ܗܽܘ ܩܰܕܡܝܐ ܟܐ ܡܰܚܘܰܬ ܗܺܝ ܩܰܕܡܳܝܽܘܬܐ ܠܰܗ ܐܳܬܘ̈ܬܐ ܠܰܐܬܺܝ̈ܢܝܬܐ، ܘܒܕܰܬܰܪܬܶܝܢ ܟܐ ܟܶܬܘܰܬ ܒܰܐ ܐܳܬܘ̈ܬܐ ܕܗܘ ܣܘܪܝܝܐ ܗܰܬܝ ܟܐ ܒܳܪܝܐ ܕܽܘܘܳܕܐ ܐܶܠܺܝ. ܫ.ܓ

Gevriye Meytap 130928 - 13:41

ܡܝܰܩܪܳܐ ܓܰܐܢ ܕܒܶܝܬ ܨܰܘܳܥܳܐ ܟܳܐ ܡܦܰܚܡܰܬ ܠܰܢ ܥܰܡ ܐܰ ܛܽܘ̈ܗܡܳܢܝܶܐ ܘܥܡ ܐܰ ܦܰܫܺܝܣܬ ܟܳܐ ܡܰܚܘܶܐ ܕܐܰܬ ܝܰܠܝܺܦܰܐܬ ܗ̱ܘ ܣܬܽܘܪܝܰܝܕܽܘܟ̣ ܒܫܒܝܠܐ ܕܰܐ ܛܽܘܗܡܳܢܳܝܶܐ ܕܐ ܬܘܪܟ. ܐܰܘ ܓܡܩܰܒܠ݀ܺܝܢܐܰ ܗܺܝ ܚܙܰܝܬܰܝܕܽܘܟ ܗܘ ܪܢܝܝܕܘܟ ܘ ܛܳܪܺܝܢܰܐ ܡܰܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܰܝܕܰܢ ܐܰܘ ܕܝܢ ܟܐ ܡܚܬ ܗܘ ܚܘܬܡܐ ܕܟܶܬܢܰܐ ܛܘܗܡܢܝ̈ܐ. ܐܢ ܐܢܫܐ ܕܟܬܒ ܒܐ ܐܬܘܳܬܰܝܕܶܗ ܛܘܗܡܢܝܘܬܐ ܝܐ ܗܬܝ ܟܐ ܡܩܒܠ ܢܐ ܠܗ ܒܚܘܬܪܐ. ܐܰܚܽܘܢܳܐ ܟܐ ܡܦܰܚܡܰܬ ܠܰܢ ܕܰܐ ܡܫܰܡܫܳܢܶܐ ܕܗܺܝ ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܝܬܳܐ ܒܐ ܦܰܩܩܘܰܐܬ ܕܐ ܛܰܝ̈ܐ ܗܰܬܺܝ ܟܐ ܫܳܒܰܩ ܢܰܐ ܠܗܝ ܚܙܰܝܬܳܐ ܕܗܘ ܥܡܡܐ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܘܠܐܰ ܩܳܪܽܘܝܶܐ ܕܗܝ ܡܓܰܠܬܳܐ ܕܗܽܘ ܚܽܘܝܕܳܐ. ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܘܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ ܓܒܪܐ

identitet 130928 - 00:10

Shin// Det verkar som om det är bara vi som snabbt slänger ifrån oss det som är jobbigt men viktigt. Det vore väldigt intressant att få veta varför andra nationer, så som du nämnde, judar, håller sitt språk levande, men inte vi? Med andra ord har vi fortfarande mycket arbete framför oss. Vi måste veta hur andra gör, för att vi ska satsa rätt och vinna tid och minska förluster.

shin 130927 - 21:06

'aferem, kthulokh mede bu Kthobonoyo (alo mede yarikhooo, qreli balki èsri khabre u treli), man fahem u renyaydokh ? Qayo loko kthwithu bleshono dnoshe dkibe fohamkhu ? Yani A suryoye kule ko fehmi u swedi ? aw u kthobonoyo, kala i idto sti fayesh ko terio u kthobonoyo, kowina araboye, yani amo dlo sharaff, dlo iqoro lu leshonayde, dahna torina mu Sureyt mkfoyashlan ? muho layt bqar'aiku ? ya kthawu b SUREYT bharf suryoye u latinoye khud koze lebaykhu ? haka dktwitu u Sureyt bharf suryoye ahla bshayno, mofequ gramatiq, dam kothe menayku dktotwitu bu kthobonoyo, kipkhu mifqutulan gramatiq lu Sureyt, du 'amo dyolef. A Madenhoye ko kothwi bu Sureyt, qayo ahna lkthwina ? A hudoye, 2000 eshne b Urifi, lo tralle ma othwoto 'atiqe... Huyodo lmin ?

Josef Öz 130927 - 20:12

Ärade Gevriye Meytap, du anklagar mig för avund och undrar om jag har en personlig vinning av eller svurit ed på att ”förinta” det assyriska alfabetet. Jag blev helt chockad. Dessa anklagelser sänker debattens kvalitet till en bottennivå. Det är så grovt att det inte förtjänar någon kommentar. Jag vill bara säga att jag känner mig djupt kränkt och ledsen över dessa konspiratoriska påhopp.

Josef Öz 130927 - 20:12

Till Gevriye Meytap. Syftet med min jämförelse med maya-indianernas språk var att visa hur främmande och obegriplig klassisk (as)syriska är för dagens assyrier. Du ställer också en retorisk fråga om det assyriska alfabetet inte är en del av assyrisk kultur och historia. Jo, visst är det det. Du verkar dessvärre ha missförstått mitt budskap. Jag vill inte alls ta bort det gamla, utan jag vill utveckla och modernisera dagens assyriska så att vi fritt och enkelt kan kommunicera med varandra, skapa och utveckla en modern litteratur. Hur kan detta göras? Jag ser två alternativ: 1) skriv dagens assyriska med det mest kända alfabetet, det latinska; 2) skriv dagens assyriska med det gamla alfabetet (föredrar serto). Vill vi att vårt språk ska leva vidare måste vi göra något åt det. Frågan är om lösningen ska sökas i samma gamla hjulspår som vi alltid gjort, eller om det är dags att våga prova något nytt som ger vårt språk livskraft?

Ninveh 130927 - 13:43

Jag håller helt och hållet med, vårt språk spelar väldigt stor roll i vår identitet. Samtidigt vill jag veta hur man har tänkt att gå tillväga och planera och om möjligt underlätta för folkets inlärning och utveckling av vårt klassisk assyriska språket.

Afram 130927 - 08:30

Skönt att kunna läsa assyriska ur färskvara det är nytt för mig. Annars är det alltid något som är skrivet för flera år sedan. Mitt problem är inte läsningen utan innebörden i alla ord, så några latinska bokstäver hade inte hjälpt mig i denna läsning. Så även om vi inför latinska bokstäver och vi antar att assyrier LÄR SIG börja läsa på det (om man ändå ska lära sig varför inte orginalet?), kommer 80 % att behöva lära sig begreppen, vad orden faktiskt innebär. I min värld är båda vägarna tuffa och ganska likvärdiga (något tuffare att lära sig ca 20 nya tecken iofs), så frågan är bara om man vill tappa en bit av det kulturella arvet. Att skriva på kthobonyo blir ändå unikt för oss assyrier, det blir en gemensamhet som vi då skulle dela och som knyter samman, som gör oss unika som är ett kvitto på assyriskhet, utöver talet som endast de latinska bokstäverna skulle ge.

Jan Beṯ-Şawoce 130926 - 22:14

Aẖnone, harke u Gabro lë fahëm i masale d lišono w d ẖarf, tre mëdone më ẖḏoḏe friqene. Ḫuyoḏo heš lë maqëmla u ambargo du şurayt, idoṯi maşrene, zëd man 4-5 xabrani laybi d këṯawno. Bas yawmo d qoyëm u ambargo fašistano, i naqlayo ẖḏo maẖ ẖalëqyoṯo asasiye gëd mëţworo bi masalaṯe. Harke u Gabro, i kṯawto këṯwole b urhoyo, šafiro, kṯaw nošo lë këmarlox lë këṯwët, amma hano adyawma man hawxa kmëžǧele bu bayto? Marli hama haka kito ẖa bu Swed? Aw b ǧer dëkṯo? Bëṯër kobe maṯlo aš šamoše di cito, këllën yalifi w kqorën qole,… Aẖun Gabro, i cito latyo u camo!.. U lišono latyo di cito! Klozëm d xulşina mu meẖo di faqqatiyaṯe!... Basla li faqqatiye!.. Li cito maẖrawla baytayna bu tarix, sëmlalan carab, tërk, fërsoye w kurmanj w tayëmina bu Madënẖo. I siyase fašistaṯe di cito klozëm d kulena b foṯa, basla! Aẖna latna jamaca! Lë këbcina d huwena jamaca kmëžǧëlina carabi!

Surayt 130926 - 19:15

Snälla Hujådå, lägg gärna upp på PDF! Har Mac så kan inte läsa!!!

Ninveh 130926 - 16:45

Jag förstår inte riktigt innehållet? Jag tycker det är sorgligt att jag och många andra inte kan läsa och förstå. Jag förstår Jan Beth - Sawoce, om han tycker att vi ska använda latinska bokstäver under samma gång som vi kämpar med att lära oss vårt skrift. Detta är verkligen ett stort nationellt assyriskt problem som man inte satsat på alls. Kolla alla kyrkor som har byggts under historiens gång och samtidigt ställer vi oss frågan hur många skolor har det byggts? Vem har satsat på att utbilda våra barn, flickor som blir morgondagens mödrar? Hur mycket tid lägger vi ner på själva undervisningen, hur många föräldrar finns det som kan vårt språk och kan lära sina barn det? Har vi någon möjlighet att kämpa med att lära oss vårt språk, att skap enheter i våra föreningar och kyrkor och hjälpas åt att vi alla ska lära oss vårt språk inom de närmaste åren.

Kille som sitter med mobilen på lektionen 130926 - 11:40

Varför slutade ni lägga upp texten som pdf också?